Naudojimo sąlygos

1) Dalijimasis galerijomis ir projektais

"Saal Digital Fotoservice GmbH" ("Saal Digital") leidžia naudotojams įkelti vaizdų failus į galerijas. Be to, galima įkelti arba išsaugoti projektus, sukurtus naudojant vaizdų failus. Vartotojai turi galimybę galerijas ir (arba) projektus skelbti viešai arba apsaugoti slaptažodžiu, kai jie yra viešai arba iš dalies viešai prieinami ir gali būti prieinami trečiosioms šalims internete. Be to, galerijas ir projektus galima skelbti pardavimui.

"Saal Digital" pasilieka teisę atšaukti arba ištrinti atskirų galerijų ar projektų arba atskirų vaizdų paskelbimą nenurodydama priežasčių.

2) Teisių suteikimas

Skelbdami galeriją ar projektą, naudotojai suteikia "Saal Digital" naudojimo teises padaryti vaizdų failus prieinamus internetu, juos perduoti, siųsti, o paskelbdami juos parduoti, naudotojai taip pat suteikia "Saal Digital" naudojimo teises atgaminti vaizdų failus, gaminti spaudinius ar panašius vaizdų produktus ir juos parduoti.

3) Intelektinė nuosavybė

Naudotojas patvirtina, kad jis yra paskelbtų ir (arba) pardavimui aktyvuotų galerijų vaizdų teisių turėtojas ir kad šie vaizdai nėra saugomi trečiųjų šalių prekių ženklais, patentais ar autorių teisėmis.

Jei atvaizduose pavaizduoti identifikuojami asmenys, naudotojas iš visų atitinkamų šalių turi gauti galiojančius ir privalomus modelių leidimus, iš esmės panašius į "Saal Digital" modelių leidimus, leidžiančius naudotis šioje sutartyje numatytomis tokio turinio naudojimo teisėmis, kurių originalus naudotojas pasilieka ir, gavęs prašymą, pateikia "Saal Digital" kopiją.

Jei vaizduose vaizduojami identifikuojami pastatai arba identifikuojama nuosavybė, kurios savininko tapatybę galima pagrįstai nustatyti, naudotojas sutinka gauti galiojantį ir įpareigojantį nuosavybės leidimą, iš esmės panašų į "Saal Digital" nuosavybės leidimą, kiek tokio leidimo gali reikalauti tokio turto savininkas, kad būtų leista jį visapusiškai naudoti, įskaitant komercinį naudojimą, kurio originalą naudotojas pasiliks ir paprašius pateiks "Saal Digital" kopiją.

4) Kompensacija

"Saal Digital" įsipareigoja išmokėti išmokas per 30 dienų nuo kiekvieno mėnesio, kurį įvyko pardavimas, pabaigos. Išmoka apskaičiuojama nuo grynosios sumos be siuntimo išlaidų. Šiuo metu galiojančios sąlygos rodomos naudotojo paskyroje.

5) Atsakomybė

"Saal Digital" atsako už žalą, jei pažeidžiami esminiai sutartiniai įsipareigojimai, nėra garantuotų savybių ir klientas pareiškia pretenzijas pagal Produktų atsakomybės įstatymą. Be to, "Saal Digital" atsako už žalą tik tais atvejais, kai "Saal Digital" ir jos įgalioti asmenys veikė tyčia arba dėl didelio neatsargumo. Bendrovė "Saal Digital" neatsako už netiesioginę, netiesioginę ar netipinę bet kokios rūšies žalą. Tai taip pat taikoma prarasto pelno, prarastos naudojimo galimybės ar nematerialiųjų vertybių kompensavimui.